مطالب توسط Webmaster

بررسی آزمون ESCR پلی اتیلن

مقدمه در طول دهه گذشته، پلیمرها دستخوش بهبود های چشمگیری شده و امروزه نیز این بهبود ادامه دارد. برخی از آزمون های ارزیابی عملکرد پلیمرها به خواص محصول در دراز مدت مرتبط می شود. یکی از این عملکرد های مورد ارزیابی، مقاومت در برابر فشار های زیست محیطی(Enviromental Stress Crack Resistence یا به اختصار ESCR) […]