لیست مواد اولیه پلیمری که شرکت توان دید آتی واردات آن را انجام می‌دهد به شرح زیر می‌باشد.

لیست ۱
لیست ۲